Newsletter

Integracija stranih jezika

Tijekom svog razvoja, dijete mora naučiti odabrati elemente zvuka koji su kompatibilni s njegovim jezičnim okruženjem, a istodobno ignorirati one elemente koji su odsutni iz fonetskih struktura koje percipira u svom uobičajenom okruženju.

Dijete će steći jezično kodiranje prilagodbom na zvučne strukture vlastitog jeziku. No, budući da je ovo kodiranje specifično za svaki jezik, to će brzo postati kočnica za učenje stranog jezika, u mjeri u kojoj zvukovi stranih jezika ne odgovaraju uzorcima zvuka njegovog materinjeg jezika, koji je pounutrašnjen tijekom djetinjstva. Jezik je, dakle, prije svega, neka vrsta glazbe, koja je ukupnost određenih ritmova i zvukova. Ovi ritmovi i zvukovi čine temeljnu podlogu zvuka na kojoj će se sve ostalo temeljiti (na primjer leksička, sintaktička i semantička znanja). Cilj Tomatis® metode je da svima koji žele naučiti strani jezik da mogućnost da doista usvoje one ritmove i zvukove koji će omogućiti uhu da se efikasno prilagodi stranoj glazbi, kako bi ju ono moglo analizirati i reproducirati. To zahtijeva od studenata da se oslobode od uobičajnih navika ritma i zvukova njihovog materinjeg jezika, navika koje obično imaju negativan utjecaj na učenje novog jezika.

Blog